1909-07-20-sb.html 58.2 KB
Newer Older
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
1
<!DOCTYPE html
2
 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
3
4
<html>
  <head>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
5
6
7
8
9
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><script type="text/javascript">
          var curDir = location.pathname
          var parentDir = curDir.substring( 0, curDir.lastIndexOf( "/" ) +1);
          document.write('<base href="file://' + parentDir + '" />');
        </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
10
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
11
   <title>Brief von Arnold Schönberg an Ferruccio Busoni
12
     (Steinakirchen am Forst, 20. Juli 1909)
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
13
14
15
16
17
18
19
20
   </title><script type="text/javascript" src="js/libs/jquery.js"></script><script type="text/javascript" src="js/jquery.fullscreenBackground.js"></script><script type="text/javascript">
          $(document).ready(function () {
          $("#background-image").fullscreenBackground();
          $("img#hideshow").click(function(event) { $("ul#showhidenav").toggle("slow"); });
          });
        </script><script type="text/javascript" src="js/berliner-intellektuelle.js"></script><script type="text/javascript" src="js/jquery.slimscroll.js"></script><script type="text/javascript">
          $(document).ready(function() { doEverything(); });
        </script></head>
21
  <body manuscript="1909-07-20-sb">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
22
23
24
25
   <div id="weisserHintergrundContentDiv"></div>
   <div id="ueberHintergrundbild">
     <div id="headerDiv">
      <div id="headerSchriftzugMainDiv"><a class="headerSchriftzug" href="./?de">Der Nachlass Ferruccio Busonis <br> in der
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
26
         Staatsbibliothek zu Berlin</a><h1><i class="fa fa-level-up fa-fw fa-rotate-90"></i>Brief von Arnold Schönberg<br>
27
         an Ferruccio Busoni<br>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
28
         (Steinakirchen am Forst, 20. Juli 1909)
29
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
30
31
32
33
34
35
36
        </h1>
      </div>
      <div id="mainNavDiv">
        <div id="plusRightDiv"><img src="imgs/space.gif" width="1" height="7"></div>
        <div id="mainNavLeftDiv">
         <ul>
           <li class="active"><a href="authors?de">Autoren</a></li>
37
38
39
40
           <li><a href="#">Textgattungen</a></li>
           <li><a href="#">Themen</a></li>
           <li><a href="#">Aufbewahrungsorte</a></li>
           <li><a href="#">Entstehungszeit</a></li>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
41
42
43
44
         </ul>
        </div>
        <div id="mainNavRightDiv">
         <ul>
45
46
47
48
           <li><a href="#">Suche</a></li>
           <li><a href="#">Editorische Richtlinien</a></li>
           <li><a href="#">Kooperationspartner</a></li>
           <li><a href="#">Impressum</a></li>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
49
50
51
52
         </ul>
        </div>
        <div id="subNavLeftDiv">
         <ul>
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
53
54
55
           <li class="active"><a href="entities/p0023.html"><i class="fa fa-level-up fa-fw fa-rotate-90"></i>Arnold Schönberg</a></li>
           <li class="active"><a href="entities/p0017.html"><i class="fa fa-level-up fa-fw fa-rotate-90"></i>Ferruccio Busoni</a></li>
           <li><a class="citation" href="citation/1909-07-20-sb.html" citation="Brief von Arnold Schönberg an Ferruccio Busoni&#xA;          (Steinakirchen am Forst, 20. Juli 1909), &#xA;    hrsg. von &#xA;    Christian Schaper und Ullrich Scheideler, &#xA;    bearbeitet von&#xA;    Maximilian Furthmüller, &#xA;    in: <i&gt;Der Nachlass Ferruccio Busonis in der&#xA;          Staatsbibliothek zu Berlin</i&gt;,&#xA;    hrsg. von &#xA;    Christian Schaper und Ullrich Scheideler, Berlin: Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft&#xA;          der Humboldt-Universität zu Berlin, &#xA;    http://tei.ibi.hu-berlin.de/busoni/1909-07-20-sb.html&#xA;    (Stand: 11. März 2016).                  &#xA;  "><i class="fa fa-level-up fa-fw fa-rotate-90"></i>Zitierweise</a></li>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
56
57
58
59
60
61
62
         </ul>
        </div>
      </div>
     </div>
     <div id="hintergrundWeissNav"></div>
     <div id="navLangDiv">
      <div id="navLangContentDiv">
63
        de | <a href="#">en</a> | <a href="#">fr</a></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
64
65
66
     </div>
     <div id="navLangAbschlussDiv"></div>
     <div id="orangBalkenDiv">
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
67
68
      <div id="pdfDownloadDiv"><a href="#"><i class="fa fa-file-pdf-o"></i> PDF-Download</a></div>
      <div id="spalteSchliessenOeffnenDiv"><a id="fullscreen"><i class="fa fa-expand"></i> Vollbild</a><a id="no-fullscreen" class="option-toggle"><i class="fa fa-compress"></i> Normalbild</a><a id="hide-second-column"><i class="fa fa-minus"></i> zweite Spalte schließen</a><a id="show-second-column" class="option-toggle"><i class="fa fa-plus"></i> zweite Spalte anzeigen</a></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
69
70
      <div id="navManuskriptLinksDiv"><span id="navpage">&nbsp;</span></div>
      <div id="navManuskriptMitteDiv"></div>
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
71
      <div id="navManuskriptRechtsDiv"><a href="1909-07-16-bs.html"><i class="fa fa-angle-left"></i> vorheriger Brief</a><a href="1909-07-26-bs.html">nächster Brief <i class="fa fa-angle-right"></i></a></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
     </div>
     <div id="contentDiv">
      <div class="view-left">
        <div class="manuskriptseite">&nbsp;</div><br></div>
      <div class="view-right">
        <div class="manuskriptseite">&nbsp;</div><br></div><span class="change-views-left"><a id="change-view-left-facsimile">Faksimile</a><a id="change-view-left-version-1">Dipl. Umschrift</a><a id="change-view-left-version-2">Lesefassung</a><a id="change-view-left-metadata">Metadaten</a><a id="change-view-left-entities">Entitäten</a><a id="change-view-left-xml">XML</a></span><span class="change-views-right"><a id="change-view-right-facsimile">Faksimile</a><a id="change-view-right-version-1">Dipl. Umschrift</a><a id="change-view-right-version-2">Lesefassung</a><a id="change-view-right-metadata">Metadaten</a><a id="change-view-right-entities">Entitäten</a><a id="change-view-right-xml">XML</a></span><div id="views">
        <div class="view-version-1">
         <div class="manuskriptseite">&nbsp;</div>
        </div>
        <div class="view-version-2">
         <div class="manuskriptseite">&nbsp;</div>
        </div>
        <div class="view-entities">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
85
86
         <h2>Erwähnte Personen</h2>
         <ul>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
87
88
89
90
           <li><span><a href="entities/p0039.html" data-ref="p0039">Hertzka, 
               Emil </a></span></li>
           <li><span><a href="entities/p0045.html" data-ref="p0045">Hirschfeld, 
               Robert </a></span></li>
91
92
           <li><span><a href="entities/p0044.html" data-ref="p0044">Marschalk, 
               Max </a></span></li>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
93
         </ul>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
94
95
         <h2>Erwähnte Organisationen</h2>
         <ul>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
96
97
           <li><span><a href="entities/o0006.html" data-ref="o0006">Dreililien Verlag</a></span></li>
           <li><span><a href="entities/o0004.html" data-ref="o0004">Universal Edition</a></span></li>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
98
         </ul>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
99
         <h2>Erwähnte Werke</h2>
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
         <dt><a href="entities/p0023.html">Schönberg, 
            Arnold</a></dt>
         <dd>
           <ul class="ergebnisSuche">
            <li><a href="entities/w0012.html" data-ref="w0012">Pelleas und Melisande. Symphonische Dichtung für Orchester op.
               5</a></li>
            <li><a href="entities/w0019.html" data-ref="w0019">Drei Klavierstücke op. 11</a></li>
            <li><a href="entities/w0023.html" data-ref="w0023">Kammersymphonie für 15 Soloinstrumente op. 9</a></li>
            <li><a href="entities/w0024.html" data-ref="w0024">Streichquartett Nr. 2 op. 10</a></li>
            <li><a href="entities/w0025.html" data-ref="w0025">Sechs Lieder für Gesang und Orchester op. 8</a></li>
            <li><a href="entities/w0026.html" data-ref="w0026">Zwei Gesänge für eine Baritonstimme und Klavier op. 1</a></li>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
111
            <li><a href="entities/w0027.html" data-ref="w0027">Vier Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 2</a></li>
112
113
114
115
116
117
            <li><a href="entities/w0028.html" data-ref="w0028">Sechs Lieder für eine mittlere Singstimme und Klavier op. 3</a></li>
            <li><a href="entities/w0029.html" data-ref="w0029">Verklärte Nacht op. 4</a></li>
            <li><a href="entities/w0030.html" data-ref="w0030">Acht Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 6</a></li>
            <li><a href="entities/w0031.html" data-ref="w0031">Streichquartett Nr. 1 op. 7</a></li>
           </ul>
         </dd>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
118
119
         <h2>Erwähnte Orte</h2>
         <ul>
120
           <li><span><a href="entities/l0029.html" data-ref="l0029">Berlin</a></span></li>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
121
           <li><span><a href="entities/l0077.html" data-ref="l0077">Liechtensteinstraße 68/70</a></span></li>
122
           <li><span><a href="entities/l0081.html" data-ref="l0081">Niederösterreich</a></span></li>
123
           <li><span><a href="entities/l0040.html" data-ref="l0040">Steinakirchen am Forst</a></span></li>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
124
           <li><span><a href="entities/l0072.html" data-ref="l0072">Viktoria-Luise-Platz 11</a></span></li>
125
           <li><span><a href="entities/l0002.html" data-ref="l0002">Wien</a></span></li>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
126
127
128
         </ul>
        </div>
        <div class="view-metadata">
129
130
         <table border="0" class="in-view">
           <tr>
131
            <td style="text-align: left; vertical-align: middle; margin: 0; padding: 0 0 0 1em">Stand: 11. März 2016<br><a href="http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-736303">Nachweis in Kalliope</a></td>
132
            <td style="text-align: right; margin: 0; padding: 0"><a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/"><img alt="" style="border:none" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png"></a></td>
133
134
           </tr>
         </table>
135
136
137
138
139
140
141
         <h2>Personen</h2>
         <dl>
           <dt>Absender</dt>
           <dd><a href="entities/p0023.html">Arnold Schönberg</a></dd>
           <dt>Empfänger</dt>
           <dd><a href="entities/p0017.html">Ferruccio Busoni</a></dd>
         </dl>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
142
143
         <h2>Bearbeiter in dieser Edition</h2>
         <dl>
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
           <dt>Verantwortlich:</dt>
           <dd>
            Christian
            Schaper
           </dd>
           <dd>
            Ullrich
            Scheideler
            
           </dd>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
154
155
         </dl>
         <dl>
156
157
158
159
160
           <dt>Bearbeitet von:</dt>
           <dd>
            Maximilian
            Furthmüller
            
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
161
162
           </dd>
         </dl>
163
164
165
166
167
         <h2>Manuskript</h2>
         <dl>
           <dt>Entstehung</dt>
           <dd>Der Brief wurde in Steinakirchen am Forst
            am 20. Juli 1909 verfasst.
168
169
           </dd>
           <dd>Datierung in der Quelle:
170
            20. Juli 1909 (autograph), 20. Juli 1909 (Poststempel Steinakirchen am Forst)
171
           </dd>
172
173
174
175
176
           <dt>Incipit</dt>
           <dd>herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief. Die Klavierstücke habe ich erst nochmals
            abgeschrieben
           </dd>
           <dt>Zusammenfassung</dt>
177
           <dd>Schönberg bestätigt den Versand der <a class="entity-link" data-ref="w0019" href="entities/w0019.html">Klavierstücke op. 11,1–2</a> und führt die Diskussion um das Verhältnis von schaffendem Künstler und Rezipienten
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
            fort. Zusätzlich wird die Frage <a class="entity-link" data-ref="" href="entities/.html">Busonis</a> nach Schönbergs Verleger beantwortet.
           </dd>
           <dt>Aufbewahrungsort</dt>
           <dd>Deutschland<br>Berlin<br>Staatsbibliothek zu Berlin · Preußischer Kulturbesitz<br>Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv<br>Nachlass Ferruccio Busoni<br>Mus. Nachl. F. Busoni B II,4547
           </dd>
           <dt>Umfang</dt>
           <dd>1 Bogen </dd>
           <dd>3 beschriebene Seiten</dd>
           <dt>Zustand</dt>
           <dd>Der Brief ist gut erhalten. Briefumschlag auf der Vorderseite rechts sowie auf der
            Rückseite links unvollständig (infolge Aufriss), mit Beschädigung eines Stempels.
           </dd>
         </dl>
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
         <h2>Hände</h2>
         <ul>
           <li>Überwiegend: Hand des Absenders Arnold Schönberg, Brieftext in
            schwarzer Tinte, in deutscher Kurrentschrift
           </li>
           <li class="hand-note" hand="author_addr_st1">Adressstempel des Absenders Arnold Schönberg, mit violetter Tinte</li>
           <li class="hand-note" hand="archive">Hand des Archivars, der die Foliierung in Bleistift vorgenommen hat</li>
           <li class="hand-note" hand="arch_black">Hand des Archivars, der die Zuordnung innerhalb des Busoni-Nachlasses mit Bleistift
            vorgenommen hat
           </li>
           <li class="hand-note" hand="arch_red">Hand des Archivars, der die Zuordnung innerhalb des Busoni-Nachlasses mit Rotstift
            vorgenommen hat
           </li>
           <li class="hand-note" hand="sbb_st_red">Bibliotheksstempel (rote Tinte)</li>
           <li class="hand-note" hand="sbb_st_blue">Bibliotheksstempel (blaue Tinte)</li>
           <li class="hand-note" hand="post">Poststempel (schwarze Tinte)</li>
         </ul>
208
209
210
211
212
213
         <h2>Foliierungen</h2>
         <ul>
           <li class="hand-note" hand="">Foliierung in Bleistift oben rechts der
            jeweiligen Vorderseiten durch das Archiv.
           </li>
         </ul>
214
215
         <h2>Frühere Editionen</h2>
         <ul>
216
           <li><a class="entity-link" href="entities/b0004.html" data-ref="b0004">Theurich 1977</a>, S. 165 f.
217
           </li>
218
           <li><a class="entity-link" href="entities/b0005.html" data-ref="b0005">Theurich 1979</a>, S. 149 ff. (Brief), S. 66 (Kommentar)
219
220
           </li>
         </ul>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
        </div>
        <div id="facsimiles">
         <div facsimilepage="5"><a class="thumbnail-link" href="../facs/letters/busoni-schoenberg/1909-07-20-sb_5_env.png"><img width="425" class="thumbnail" data-src="../facs/letters/busoni-schoenberg/thumb_1909-07-20-sb_5_env.png"></a></div>
         <div facsimilepage="6"><a class="thumbnail-link" href="../facs/letters/busoni-schoenberg/1909-07-20-sb_6_env.png"><img width="425" class="thumbnail" data-src="../facs/letters/busoni-schoenberg/thumb_1909-07-20-sb_6_env.png"></a></div>
         <div facsimilepage="1"><a class="thumbnail-link" href="../facs/letters/busoni-schoenberg/1909-07-20-sb_1.png"><img width="425" class="thumbnail" data-src="../facs/letters/busoni-schoenberg/thumb_1909-07-20-sb_1.png"></a></div>
         <div facsimilepage="2"><a class="thumbnail-link" href="../facs/letters/busoni-schoenberg/1909-07-20-sb_2.png"><img width="425" class="thumbnail" data-src="../facs/letters/busoni-schoenberg/thumb_1909-07-20-sb_2.png"></a></div>
         <div facsimilepage="3"><a class="thumbnail-link" href="../facs/letters/busoni-schoenberg/1909-07-20-sb_3.png"><img width="425" class="thumbnail" data-src="../facs/letters/busoni-schoenberg/thumb_1909-07-20-sb_3.png"></a></div>
         <div facsimilepage="4"><a class="thumbnail-link" href="../facs/letters/busoni-schoenberg/1909-07-20-sb_4.png"><img width="425" class="thumbnail" data-src="../facs/letters/busoni-schoenberg/thumb_1909-07-20-sb_4.png"></a></div>
        </div>
        <div class="view-facsimile">
         <div class="facsimile-container">
232
           <p class="bildunterschriftManuskript">Digitalisat: Staatsbibliothek zu Berlin · Preußischer Kulturbesitz (<a href="http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001BA2A00000001">Permalink</a>)
233
234
            <br>Lizenz:
            <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/">CC BY-NC-SA 3.0 DE</a></p>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
235
236
237
         </div>
        </div>
        <div class="view-xml">
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
238
         <table border="0" style="width:90%;">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
239
           <tr>
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
240
241
            <td><a style="text-decoration:none" href="1909-07-20-sb.xml"><i class="fa fa-download"></i> ganze XML-Datei herunterladen</a></td>
            <td style="text-align: right; margin: 0; padding: 0"><a href="http://www.tei-c.org/"><img src="http://www.tei-c.org/About/Badges/powered-by-TEI.png" alt="Powered by TEI"></a></td>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
           </tr>
         </table>
         <h2>Aktuelle Seite</h2>
         <div class="xml-root">&nbsp;</div>
        </div>
      </div>
     </div>
     <div id="linieUnterManuskriptLeftDiv"></div>
     <div id="linieUnterManuskriptRightDiv"></div>
   </div>
   <div id="background-image"><img src="imgs/siegel/hintergrund.jpg" width="2800" height="1600"></div>
   <div id="fulltext">
     <div id="version1">
      <div page="1">
        
        
258
        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><span xmlns="" class="note-foliation-by-other" hand-id="#archive">[1]</span></note>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
259
260
        
        
261
        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
262
         <del xmlns="">Mus. ep. A. Schönberg 8 (Busoni Nachl. BII)</del><ins xmlns="">Mus. Nachl. F. Busoni B II, 4547</ins>
263
264
         
        </note>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
265
266
267
        
        
        <opener xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
268
         <span xmlns="" class="right">
269
           20/7. 1909
270
           </span>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
271
272
         
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
273
         <div xmlns="" class="stamp" hand-id="by-author">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
274
           
275
           <div class="majuscule"><span>Arnold Schönberg<br></span><span>– – – <a class="entity-link" data-ref="l0002" href="entities/l0002.html">Wien</a> – – –<br></span><span><a class="entity-link" data-ref="l0077" href="entities/l0077.html">IX. Liechtensteinstrasse 68/70</a></span></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
276
           
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
277
278
         </div>
         <ins xmlns="">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
279
           
280
           <div class="address"><span><a class="entity-link" data-ref="l0040" href="entities/l0040.html">Steinakirchen am Forst</a><br></span><span><a class="entity-link" data-ref="l0081" href="entities/l0081.html">Nied. Oesterr</a></span></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
281
282
283
284
           </ins>
         
         
         
285
         <p xmlns="" class="inline">Sehr geehrter Herr,</p>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
286
287
288
289
         
        </opener>
        
        <p xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">herzlichen Dank für Ihren
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
290
         <br xmlns="">freundlichen Brief. Die <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0019" href="entities/w0019.html">Klavierstücke</a><a xmlns="" class="editor-note-link" count="1"><sup>1</sup></a> habe
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
291
292
293
294
295
296
297
         <br xmlns="">ich erst nochmals abgeschrieben und sende
         <br xmlns="">sie Ihnen heute.
        </p>
        
        <p>Ihrem Einwurf, ich hätte des „mitarbeitenden“<br>Publikums vergessen, kann ich begegnen: ich habe 
         <br>ans Publikum nicht gedacht; aber ich habe es nicht
         <br>vergessen. Bei allem Schaffen und Nachschaffen ist
298
         <br>dies doch dergleiche<a class="editor-note-link" count="2"><sup>2</sup></a> Vorgang; vorausgesetzt daß es
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
299
300
         <br>intuitiv vor sich geht; ohne Berechnung, aber mit
         <br>dem ganzen Vollgefühl unserer menschlichen Be=<br>dingungen und Beziehungen. Aus diesem heraus
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
301
         <br>schaffen wir, <span class="unclear-gap" popup="Transkription nicht möglich (mindestens 3 Zeichen): durchgestrichen.">[...]</span> meinen <ins>nur</ins> uns darzustellen, <del>und</del>
302
         <br>erfüllen <ins>aber</ins> gleichzeitig jene Pflichten, die unsere Mit=<br>welt <del>an</del> uns <del>stellt</del><sup>auferlegt</sup>. Unbewußt! Dafür aber um<br>so sicherer. Und diese unbewußt schaffende Kraft allein
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
303
         <br>ist es auch, die <del><span class="unclear" popup="Transkription unsicher: überschrieben. "></span></del><ins>s</ins>ugestive<a class="editor-note-link" count="3"><sup>3</sup></a> Macht besitzt. In ihr giebt es
304
         <br>keine Berechnungs=Fehler, weil sie nicht berechnet.
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
305
306
307
308
309
310
         <br>Sie wirkt; ihr Wirkungskreis mag beschränkt sein;
         <br>aber sie wirkt; auf jene, die gleichgestimmt
         
         
        </p>
        <pb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></pb>
311
        <div class="editor-notes">
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
312
313
         <h2><i class="fa fa-info-circle"></i> Kommentare
         </h2>
314
         <p><a class="editor-note" count="1">1. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Es handelt sich um die ersten beiden der <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0019" href="entities/w0019.html">Drei Klavierstücke op. 11</a> von Schönberg, die beide im Februar 1909 fertiggestellt worden waren. Das dritte Stück entstand erst im August.
315
316
317
           </note>
         </p>
         <p><a class="editor-note" count="2">2. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
318
319
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (165) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150) fälschlich: „der gleiche“.
320
321
           </note>
         </p>
322
         <p><a class="editor-note" count="3">3. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
323
324
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (165) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150) fälschlich: „Sugestion“.
325
326
           </note>
         </p>
327
        </div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
328
329
330
331
      </div>
      <div page="2">
        <p>
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
332
         sind. Auf jene, die <span class="unclear" popup="Transkription unsicher: unleserlich. ">ein</span> <span class="unclear-choice" popup="Transkription unsicher. Alternative Lesart: AufnahmsorganAufnahmeorgan">Aufnahmeorgan</span><a class="editor-note-link" count="4"><sup>4</sup></a> besitzen,
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
333
         <br>das unserem Absendungsorgan entspricht. Wie
334
         <br>bei der dratlosen<a class="editor-note-link" count="5"><sup>5</sup></a> Telegrafie. Deswegen, meine ich,
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
335
336
337
338
339
340
341
342
343
         <br>muß jede Kunst, die ohne „Berechnung der günstigsten
         <br>Wirkungsmöglichkeiten“ geschaffen ist, schließlich und
         <br>endlich diejenigen finden, denen sie gilt. Und je
         <br>intensiver die Beziehungen des Schaffenden zu einem
         <br>Zustande der Allgemeinheit ist – zu einem gegenwär=<br>tigen, oder zu einem zukünftigen – desto größer wird
         <br>der Kreis derjenigen sein, denen sie gilt.
        </p>
        
        <p xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">In diesem Sinne, meine ich, muß man bei
344
         <br xmlns="">der Analyse des Schaffenden, oder<a xmlns="" class="editor-note-link" count="6"><sup>6</sup></a> des Nachschaffenden
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
345
346
         <br xmlns="">nicht <ins xmlns="">unbedingt</ins> an das Publikum denken. Es arbeitet nur
         <br xmlns="">mit, wenn es aufgefordert, wenn es, sozusagen
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
347
         <br xmlns="">citiert wird. <u xmlns="">Ob</u> es aber aufgefordert wird, entzieht
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
348
349
         <br xmlns="">sich ganz den Berechnungen<a xmlns="" class="editor-note-link" count="7"><sup>7</sup></a> und den Bemühungen
         <br xmlns="">des Schaffenden. —
350
351
352
353
        </p>
        
        <p>Ihre Frage, ob ich einen Verleger habe, der Vertrauen
         <br>zu mir hat, kann ich leider nicht bejahen. Ich war durch
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
354
         <br>einige Zeit an den Verlag „<a class="entity-link" data-ref="o0006" href="entities/o0006.html">Dreililien</a>“ gebunden. Im
355
         <br>Anfang gieng<a class="editor-note-link" count="8"><sup>8</sup></a> es ja ganz erträglich. Aber jetzt geht es
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
356
         <br>eigentlich schon lange nicht mehr mit mir<a class="editor-note-link" count="9"><sup>9</sup></a>, so daß
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
357
         <br>ich letzthin <span class="unclear" popup="Transkription unsicher: unleserlich. ">mein</span><a class="editor-note-link" count="10"><sup>10</sup></a> <a class="entity-link" data-ref="w0024" href="entities/w0024.html">Quartett</a>, an dessen Veröffentlichung
358
         <br>mir wegen der Skandale, die man gegen mich
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
359
         <br>insceniert hate<a class="editor-note-link" count="11"><sup>11</sup></a>, sehr lag, im Selbstverlag heraus geben
360
361
         
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
362
        </p>
363
        <pb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></pb>
364
        <div class="editor-notes">
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
365
366
         <h2><i class="fa fa-info-circle"></i> Kommentare
         </h2>
367
         <p><a class="editor-note" count="4">4. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
368
369
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (165) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150): „Aufnahmsorgan“.
370
371
           </note>
         </p>
372
         <p><a class="editor-note" count="5">5. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
373
374
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (165) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150) fälschlich: „drahtlosen“.
375
376
           </note>
         </p>
377
         <p><a class="editor-note" count="6">6. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
378
379
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (166) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150) fälschlich: „Schaffenden oder“.
380
381
           </note>
         </p>
382
         <p><a class="editor-note" count="7">7. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
383
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150) fälschlich: „Brechnungen“.
384
385
           </note>
         </p>
386
         <p><a class="editor-note" count="8">8. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
387
388
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (166) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150) fälschlich: „ging“.
389
390
           </note>
         </p>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
391
         <p><a class="editor-note" count="9">9. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Schönberg hatte 1903 bei <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="p0044" href="entities/p0044.html">Marschalk</a>, Leiter des <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="o0006" href="entities/o0006.html">Dreililien-Verlags</a>, einen Vertrag unterzeichnet (<a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0001" href="entities/b0001.html">Stuckenschmidt 1974</a>, S. 55), wodurch ab 1904 hier die Werke op. <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0026" href="entities/w0026.html">1</a>, <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0027" href="entities/w0027.html">2</a>, <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0028" href="entities/w0028.html">3</a>, <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0029" href="entities/w0029.html">4</a>, <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0030" href="entities/w0030.html">6</a> und <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0031" href="entities/w0031.html">7</a> erschienen (<a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0009" href="entities/b0009.html">Döll 1984</a>, S. 201 f.). Aufgrund von mäßigen Verkaufszahlen (vgl. <a xmlns="" href="http://schoenberg.at/letters/search_show_letter.php?ID_Number=12412">Brief von <a class="entity-link" data-ref="p0044" href="entities/p0044.html">Marschalk</a> an Schönberg vom 11. Januar 1909</a>) und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Bedenken (vgl. <a xmlns="" href="http://schoenberg.at/letters/search_show_letter.php?ID_Number=12407">Brief von <a class="entity-link" data-ref="p0044" href="entities/p0044.html">Marschalk</a> an Schönberg vom 31. Januar 1908</a>) zögerte der Verlag jedoch, die Werke op. <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0012" href="entities/w0012.html">5</a>, <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0025" href="entities/w0025.html">8</a> und <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0023" href="entities/w0023.html">9</a> zu drucken, weshalb Schönberg im Juli 1910 einen Vertrag mit <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="p0039" href="entities/p0039.html">Hertzka</a> (<a xmlns="" class="entity-link" data-ref="o0004" href="entities/o0004.html">Universal Edition</a>) abschloss (<a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0010" href="entities/b0010.html">Krämer 2015</a>, S. 650 f.).
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
392
393
394
           </note>
         </p>
         <p><a class="editor-note" count="10">10. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
395
396
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (166) und
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150): „mein“.
397
398
           </note>
         </p>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
399
         <p><a class="editor-note" count="11">11. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
400
401
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (166) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150) fälschlich: „hatte“.
402
403
404
           </note>
         </p>
        </div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
405
406
407
408
      </div>
      <div page="3">
        <p>
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
409
410
         mußte.<a class="editor-note-link" count="12"><sup>12</sup></a> 
         Damit habe ich wohl alle Beziehungen
411
         <br>gegen diesen <a class="entity-link" data-ref="o0006" href="entities/o0006.html">Verlag</a> gelöst, höchstens jene der
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
412
413
         <br>Dankbarkeit nicht, die ich ihm noch für sein
         <br>einstmaliges Interesse entgegen bringe. Aber ich
414
         <br>denke, der wird mit meiner Dankbarkeit
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
415
416
         <br>wenig anzufangen wissen.
        </p>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
417
        
418
419
        
        <p xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Ich hoffe recht bald Ihre Meinung über
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
420
         <br xmlns="">meine <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0019" href="entities/w0019.html">Klavierstücke<a class="editor-note-link" count="13"><sup>13</sup></a></a> zu hören und hege
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
421
         <br xmlns="">dem<a xmlns="" class="editor-note-link" count="14"><sup>14</sup></a> lebhaftesten Wunsch, daß sie Ihnen
422
423
424
425
426
427
428
429
430
         <br xmlns="">was sagen mögen.
        </p>
        
        <p xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Ich empfehle mich Ihnen mit vollster Hochachtung
         <br xmlns="">und bin
        </p>
        
        <closer xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
         
431
         <p xmlns="" class="center">in <span class="unclear" popup="Transkription unsicher: unleserlich. ">vertrauensvollster</span><a class="editor-note-link" count="15"><sup>15</sup></a> Erwartung
432
433
434
           <br>ergebenst
         </p>
         
435
         <p xmlns="" class="right">Arnold Schönberg</p>
436
437
438
439
         
        </closer>
        
        
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
440
        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
441
         <div xmlns="" class="stamp" hand-id="#sbb_st_red">(Deutsche<br>Staatsbibliothek<br><a class="entity-link" data-ref="l0029" href="entities/l0029.html">Berlin</a>)
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
442
         </div>
443
        </note>
444
        
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
445
        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
446
         <div xmlns="" class="stamp" hand-id="#sbb_st_blue">Nachlaß Busoni</div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
447
        </note>
448
449
450
451
452
        
        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><span xmlns="" class="note-foliation-by-other" hand-id="#archive">[2]</span></note>
        
        
        <pb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></pb>
453
        <div class="editor-notes">
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
454
455
         <h2><i class="fa fa-info-circle"></i> Kommentare
         </h2>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
456
457
458
         <p><a class="editor-note" count="12">12. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Die Uraufführungen der beiden Streichquartette Nr. <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0031" href="entities/w0031.html">1</a> und <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0024" href="entities/w0024.html">2</a> am 5. Februar 1907 bzw. 21. Dezember 1908 hatten zu regelrechten Eklats geführt. In beiden Konzerten kam es zu massiven Störungen
            des Programms durch Gelächter, laute Unterhaltungen und durch demonstratives Verlassen
            des Konzerts. Insbesondere die Aufführung des <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0024" href="entities/w0024.html">Streichquartetts Nr. 2</a> zog, auch aufgrund der Forderungen nach Abbruch des Konzerts vor dem letzten Satz,
459
            ein gewaltiges internationales Medienecho nach sich (<a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0011" href="entities/b0011.html">Eybl 2004</a>, S. 22 ff.). Schönberg vermutete hinter diesem Skandal jedoch eine Intrige des einflussreichen Musikkritikers
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
460
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="p0045" href="entities/p0045.html">Robert Hirschfeld</a> (vgl. hierzu: <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0011" href="entities/b0011.html">Eybl 2004</a>, S. 266), worauf hier das Wort „insceniert“ anspielen mag. Vor diesem skandalträchtigen Hintergrund und angesichts der schleppenden
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
461
            Verkaufszahlen der bislang erschienen Werke (vgl. <a xmlns="" href="http://schoenberg.at/letters/search_show_letter.php?ID_Number=12412">Brief von <a class="entity-link" data-ref="p0044" href="entities/p0044.html">Marschalk</a> an Schönberg vom 11. Januar 1909</a>), weigerte sich der <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="o0006" href="entities/o0006.html">Dreililien-Verlag</a>, das Werk zu drucken, weshalb Schönberg das <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0024" href="entities/w0024.html">Quartett</a> im Februar 1909 im Selbstverlag publizierte (vgl. <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a>, S. 66).
462
463
           </note>
         </p>
464
         <p><a class="editor-note" count="13">13. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Es handelt sich um die ersten beiden der <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0019" href="entities/w0019.html">Drei Klavierstücke op. 11</a> von Schönberg, die beide im Februar 1909 fertiggestellt worden waren. Das dritte Stück entstand erst im August.
465
466
           </note>
         </p>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
467
         <p><a class="editor-note" count="14">14. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
468
469
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (166) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (151) fälschlich: „den“.
470
471
           </note>
         </p>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
472
         <p><a class="editor-note" count="15">15. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
473
474
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (166) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (151): „vertrauensvollster“.
475
476
477
           </note>
         </p>
        </div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
478
479
480
481
482
483
484
      </div>
      <div page="4">
        
        
      </div>
      <div page="5">
        Herrn
485
        <br>Feruccio Busoni
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
486
487
        <a class="entity-link" data-ref="l0029" href="entities/l0029.html">Berlin</a> W 30
        <a class="entity-link" data-ref="l0072" href="entities/l0072.html">Viktoria=Luise-Platz 11</a>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
488
        
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
489
490
        (<a class="entity-link" data-ref="l0040" href="entities/l0040.html">Steinakir<span class="unclear-gap" popup="Transkription nicht möglich: unvollständig. Text wurde ergänzt.">[chen]</span> am <span class="unclear-gap" popup="Transkription nicht möglich: unvollständig. Text wurde ergänzt.">[Forst]</span></a>
        20 VII <span class="unclear-gap" popup="Transkription nicht möglich: unvollständig. Text wurde ergänzt.">[09]</span>)
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
491
492
493
494
        
      </div>
      <div page="6">
        
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
495
        
496
        <div class="address"><span>Arnold Schönberg<br></span><span>– – – <a class="entity-link" data-ref="l0002" href="entities/l0002.html">Wien</a> – – –<br></span><span><a class="entity-link" data-ref="l0077" href="entities/l0077.html">IX. Liechtensteinstrasse 68/70</a></span></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
497
498
        
        
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
499
        
500
        <div class="address"><span>derzeit: <a class="entity-link" data-ref="l0040" href="entities/l0040.html">Steinakirchen am Forst</a><br></span><span><a class="entity-link" data-ref="l0081" href="entities/l0081.html">Nieder Oesterr</a></span></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
501
502
        <del>Mus. ep. A. Schönberg 8</del><sup>Mus. Nachl. F. Busoni B II, 4547-Beil.</sup><del>
         <div class="stamp" hand-id="by-author">Nachlaß Busoni</div>B II</del></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
503
504
505
506
507
     </div>
     <div id="version2">
      <div page="1">
        
        
508
        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></note>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
509
510
        
        
511
512
513
514
        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
         Mus. Nachl. F. Busoni B II, 4547
         
        </note>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
515
516
517
        
        
        <opener xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
518
         <span xmlns="" class="right">
519
           20/7. 1909
520
           </span>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
521
522
         
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
523
         <div xmlns="" class="stamp" hand-id="by-author"></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
524
         
525
         <div xmlns="" class="majuscule"><span>Arnold Schönberg<br></span><span>– – – <a class="entity-link" data-ref="l0002" href="entities/l0002.html">Wien</a> – – –<br></span><span><a class="entity-link" data-ref="l0077" href="entities/l0077.html">IX. Liechtensteinstrasse 68/70</a></span></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
526
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
527
528
         
         
529
         <div xmlns="" class="address"><span><a class="entity-link" data-ref="l0040" href="entities/l0040.html">Steinakirchen am Forst</a><br></span><span><a class="entity-link" data-ref="l0081" href="entities/l0081.html">Niederösterreich</a></span></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
530
531
532
533
534
535
536
537
538
         
         
         
         
         <p xmlns="">Sehr geehrter Herr,</p>
         
        </opener>
        
        <p xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">herzlichen Dank für Ihren
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
539
         freundlichen Brief. Die <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0019" href="entities/w0019.html">Klavierstücke</a><a xmlns="" class="editor-note-link" count="1"><sup>1</sup></a> habe
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
540
541
542
543
544
545
546
         ich erst nochmals abgeschrieben und sende
         sie Ihnen heute.
        </p>
        
        <p>Ihrem Einwurf, ich hätte das „mitarbeitende“Publikum vergessen, kann ich begegnen: ich habe 
         ans Publikum nicht gedacht; aber ich habe es nicht
         vergessen. Bei allem Schaffen und Nachschaffen ist
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
547
         dies doch der gleiche Vorgang; vorausgesetzt dass es
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
548
549
         intuitiv vor sich geht; ohne Berechnung, aber mit
         dem ganzen Vollgefühl unserer menschlichen Bedingungen und Beziehungen. Aus diesem heraus
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
550
         schaffen wir, <span class="unclear-gap" popup="Transkription nicht möglich (mindestens 3 Zeichen): durchgestrichen.">[...]</span> meinen nur uns darzustellen, 
551
         erfüllen aber gleichzeitig jene Pflichten, die unsere Mitwelt uns auferlegt. Unbewusst! Dafür aber umso sicherer. Und diese unbewusst schaffende Kraft allein
552
         ist es auch, die suggestive<a class="editor-note-link" count="2"><sup>2</sup></a> Macht besitzt. In ihr gibt es
Christian Schaper's avatar
<pc>    
Christian Schaper committed
553
         keine Berechnungs-Fehler, weil sie nicht berechnet.
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
554
555
556
557
558
559
         Sie wirkt; ihr Wirkungskreis mag beschränkt sein;
         aber sie wirkt; auf jene, die gleichgestimmt
         
         
        </p>
        <pb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></pb>
560
        <div class="editor-notes">
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
561
562
         <h2><i class="fa fa-info-circle"></i> Kommentare
         </h2>
563
         <p><a class="editor-note" count="1">1. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Es handelt sich um die ersten beiden der <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0019" href="entities/w0019.html">Drei Klavierstücke op. 11</a> von Schönberg, die beide im Februar 1909 fertiggestellt worden waren. Das dritte Stück entstand erst im August.
564
565
566
           </note>
         </p>
         <p><a class="editor-note" count="2">2. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
567
568
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (165) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150) fälschlich: „Sugestion“.
569
570
           </note>
         </p>
571
        </div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
572
573
574
575
      </div>
      <div page="2">
        <p>
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
576
         sind. Auf jene, die <span class="unclear" popup="Transkription unsicher: unleserlich. ">ein</span> <span class="unclear-choice" popup="Transkription unsicher. Alternative Lesart: AufnahmsorganAufnahmeorgan">Aufnahmeorgan</span><a class="editor-note-link" count="3"><sup>3</sup></a> besitzen,
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
577
         das unserem Absendungsorgan entspricht. Wie
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
578
         bei der drahtlosen Telegrafie. Deswegen, meine ich,
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
579
580
581
582
583
584
585
586
587
         muss jede Kunst, die ohne „Berechnung der günstigsten
         Wirkungsmöglichkeiten“ geschaffen ist, schließlich und
         endlich diejenigen finden, denen sie gilt. Und je
         intensiver die Beziehungen des Schaffenden zu einem
         Zustande der Allgemeinheit ist – zu einem gegenwärtigen, oder zu einem zukünftigen – desto größer wird
         der Kreis derjenigen sein, denen sie gilt.
        </p>
        
        <p xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">In diesem Sinne, meine ich, muss man bei
588
         der Analyse des Schaffenden, oder<a xmlns="" class="editor-note-link" count="4"><sup>4</sup></a> des Nachschaffenden,
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
589
590
         nicht unbedingt an das Publikum denken. Es arbeitet nur
         mit, wenn es aufgefordert, wenn es, sozusagen,
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
591
         zitiert wird. <i xmlns="">Ob</i> es aber aufgefordert wird, entzieht
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
592
593
         sich ganz den Berechnungen<a xmlns="" class="editor-note-link" count="5"><sup>5</sup></a> und den Bemühungen
         des Schaffenden. —
594
595
596
597
        </p>
        
        <p>Ihre Frage, ob ich einen Verleger habe, der Vertrauen
         zu mir hat, kann ich leider nicht bejahen. Ich war durch
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
598
         einige Zeit an den Verlag „<a class="entity-link" data-ref="o0006" href="entities/o0006.html">Dreililien</a>“ gebunden. Im
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
599
         Anfang ging es ja ganz erträglich. Aber jetzt geht es
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
600
         eigentlich schon lange nicht mehr mit mir<a class="editor-note-link" count="6"><sup>6</sup></a>, so dass
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
601
         ich letzthin <span class="unclear" popup="Transkription unsicher: unleserlich. ">mein</span><a class="editor-note-link" count="7"><sup>7</sup></a> <a class="entity-link" data-ref="w0024" href="entities/w0024.html">Quartett</a>, an dessen Veröffentlichung
602
         mir wegen der Skandale, die man gegen mich
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
603
         inszeniert hatte, sehr lag, im Selbstverlag heraus geben
604
605
         
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
606
        </p>
607
        <pb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></pb>
608
        <div class="editor-notes">
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
609
610
         <h2><i class="fa fa-info-circle"></i> Kommentare
         </h2>
611
         <p><a class="editor-note" count="3">3. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
612
613
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (165) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150): „Aufnahmsorgan“.
614
615
           </note>
         </p>
616
         <p><a class="editor-note" count="4">4. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
617
618
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (166) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150) fälschlich: „Schaffenden oder“.
619
620
           </note>
         </p>
621
         <p><a class="editor-note" count="5">5. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
622
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150) fälschlich: „Brechnungen“.
623
624
           </note>
         </p>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
625
         <p><a class="editor-note" count="6">6. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Schönberg hatte 1903 bei <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="p0044" href="entities/p0044.html">Marschalk</a>, Leiter des <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="o0006" href="entities/o0006.html">Dreililien-Verlags</a>, einen Vertrag unterzeichnet (<a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0001" href="entities/b0001.html">Stuckenschmidt 1974</a>, S. 55), wodurch ab 1904 hier die Werke op. <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0026" href="entities/w0026.html">1</a>, <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0027" href="entities/w0027.html">2</a>, <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0028" href="entities/w0028.html">3</a>, <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0029" href="entities/w0029.html">4</a>, <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0030" href="entities/w0030.html">6</a> und <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0031" href="entities/w0031.html">7</a> erschienen (<a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0009" href="entities/b0009.html">Döll 1984</a>, S. 201 f.). Aufgrund von mäßigen Verkaufszahlen (vgl. <a xmlns="" href="http://schoenberg.at/letters/search_show_letter.php?ID_Number=12412">Brief von <a class="entity-link" data-ref="p0044" href="entities/p0044.html">Marschalk</a> an Schönberg vom 11. Januar 1909</a>) und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Bedenken (vgl. <a xmlns="" href="http://schoenberg.at/letters/search_show_letter.php?ID_Number=12407">Brief von <a class="entity-link" data-ref="p0044" href="entities/p0044.html">Marschalk</a> an Schönberg vom 31. Januar 1908</a>) zögerte der Verlag jedoch, die Werke op. <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0012" href="entities/w0012.html">5</a>, <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0025" href="entities/w0025.html">8</a> und <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0023" href="entities/w0023.html">9</a> zu drucken, weshalb Schönberg im Juli 1910 einen Vertrag mit <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="p0039" href="entities/p0039.html">Hertzka</a> (<a xmlns="" class="entity-link" data-ref="o0004" href="entities/o0004.html">Universal Edition</a>) abschloss (<a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0010" href="entities/b0010.html">Krämer 2015</a>, S. 650 f.).
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
626
627
628
           </note>
         </p>
         <p><a class="editor-note" count="7">7. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
629
630
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (166) und
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (150): „mein“.
631
632
633
           </note>
         </p>
        </div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
634
635
636
637
      </div>
      <div page="3">
        <p>
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
638
639
         musste.<a class="editor-note-link" count="8"><sup>8</sup></a> 
         Damit habe ich wohl alle Beziehungen
640
         gegen diesen <a class="entity-link" data-ref="o0006" href="entities/o0006.html">Verlag</a> gelöst, höchstens jene der
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
641
642
643
644
645
         Dankbarkeit nicht, die ich ihm noch für sein
         einstmaliges Interesse entgegen bringe. Aber ich
         denke, der wird mit meiner Dankbarkeit
         wenig anzufangen wissen.
        </p>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
646
        
647
648
        
        <p xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Ich hoffe recht bald Ihre Meinung über
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
649
         meine <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0019" href="entities/w0019.html">Klavierstücke<a class="editor-note-link" count="9"><sup>9</sup></a></a> zu hören und hege
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
650
         den lebhaftesten Wunsch, dass sie Ihnen
651
652
653
654
655
656
657
658
659
         was sagen mögen.
        </p>
        
        <p xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Ich empfehle mich Ihnen mit vollster Hochachtung
         und bin
        </p>
        
        <closer xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
         
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
660
         <p xmlns="">in <span class="unclear" popup="Transkription unsicher: unleserlich. ">vertrauensvollster</span><a class="editor-note-link" count="10"><sup>10</sup></a> Erwartung
661
662
663
664
665
666
667
668
           ergebenst
         </p>
         
         <p xmlns="">Arnold Schönberg</p>
         
        </closer>
        
        
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
669
        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></note>
670
        
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
671
        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></note>
672
        
673
        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></note>
674
675
676
        
        
        <pb xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></pb>
677
        <div class="editor-notes">
Jakob Schmidt's avatar
Icons    
Jakob Schmidt committed
678
679
         <h2><i class="fa fa-info-circle"></i> Kommentare
         </h2>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
680
681
682
         <p><a class="editor-note" count="8">8. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Die Uraufführungen der beiden Streichquartette Nr. <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0031" href="entities/w0031.html">1</a> und <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0024" href="entities/w0024.html">2</a> am 5. Februar 1907 bzw. 21. Dezember 1908 hatten zu regelrechten Eklats geführt. In beiden Konzerten kam es zu massiven Störungen
            des Programms durch Gelächter, laute Unterhaltungen und durch demonstratives Verlassen
            des Konzerts. Insbesondere die Aufführung des <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0024" href="entities/w0024.html">Streichquartetts Nr. 2</a> zog, auch aufgrund der Forderungen nach Abbruch des Konzerts vor dem letzten Satz,
683
            ein gewaltiges internationales Medienecho nach sich (<a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0011" href="entities/b0011.html">Eybl 2004</a>, S. 22 ff.). Schönberg vermutete hinter diesem Skandal jedoch eine Intrige des einflussreichen Musikkritikers
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
684
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="p0045" href="entities/p0045.html">Robert Hirschfeld</a> (vgl. hierzu: <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0011" href="entities/b0011.html">Eybl 2004</a>, S. 266), worauf hier das Wort „insceniert“ anspielen mag. Vor diesem skandalträchtigen Hintergrund und angesichts der schleppenden
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
685
            Verkaufszahlen der bislang erschienen Werke (vgl. <a xmlns="" href="http://schoenberg.at/letters/search_show_letter.php?ID_Number=12412">Brief von <a class="entity-link" data-ref="p0044" href="entities/p0044.html">Marschalk</a> an Schönberg vom 11. Januar 1909</a>), weigerte sich der <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="o0006" href="entities/o0006.html">Dreililien-Verlag</a>, das Werk zu drucken, weshalb Schönberg das <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0024" href="entities/w0024.html">Quartett</a> im Februar 1909 im Selbstverlag publizierte (vgl. <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a>, S. 66).
686
687
           </note>
         </p>
688
         <p><a class="editor-note" count="9">9. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Es handelt sich um die ersten beiden der <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="w0019" href="entities/w0019.html">Drei Klavierstücke op. 11</a> von Schönberg, die beide im Februar 1909 fertiggestellt worden waren. Das dritte Stück entstand erst im August.
689
690
           </note>
         </p>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
691
         <p><a class="editor-note" count="10">10. </a><note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
692
693
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0004" href="entities/b0004.html">Theurich 1977</a> (166) und 
            <a xmlns="" class="entity-link" data-ref="b0005" href="entities/b0005.html">Theurich 1979</a> (151): „vertrauensvollster“.
694
695
696
           </note>
         </p>
        </div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
697
698
699
700
701
702
703
      </div>
      <div page="4">
        
        
      </div>
      <div page="5">
        Herrn
704
        Ferruccio Busoni
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
705
        <a class="entity-link" data-ref="l0029" href="entities/l0029.html">Berlin</a> W 30
Christian Schaper's avatar
<pc>    
Christian Schaper committed
706
        <a class="entity-link" data-ref="l0072" href="entities/l0072.html">Viktoria-Luise-Platz 11</a>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
707
        
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
708
709
        (<a class="entity-link" data-ref="l0040" href="entities/l0040.html">Steinakir<span class="unclear-gap" popup="Transkription nicht möglich: unvollständig. Text wurde ergänzt.">[chen]</span> am <span class="unclear-gap" popup="Transkription nicht möglich: unvollständig. Text wurde ergänzt.">[Forst]</span></a>
        20 VII <span class="unclear-gap" popup="Transkription nicht möglich: unvollständig. Text wurde ergänzt.">[09]</span>)
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
710
711
712
713
        
      </div>
      <div page="6">
        
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
714
        
715
        <div class="address"><span>Arnold Schönberg<br></span><span>– – – <a class="entity-link" data-ref="l0002" href="entities/l0002.html">Wien</a> – – –<br></span><span><a class="entity-link" data-ref="l0077" href="entities/l0077.html">IX. Liechtensteinstrasse 68/70</a></span></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
716
717
        
        
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
718
        
719
        <div class="address"><span>derzeit: <a class="entity-link" data-ref="l0040" href="entities/l0040.html">Steinakirchen am Forst</a><br></span><span><a class="entity-link" data-ref="l0081" href="entities/l0081.html">Niederösterreich</a></span></div>
Christian Schaper's avatar
Christian Schaper committed
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
        Mus. Nachl. F. Busoni B II, 4547-Beil.
      </div>
     </div>
     <div id="anchors">
      <div id="anchorlist"></div>
     </div>
   </div>
   <div id="pagenavigation"><span navpage="1">S. 
       <input type="text" id="pagelink" value="1"> <a pagelink="2">2</a> <a pagelink="3">3</a> <a pagelink="4">4</a> <a pagelink="5">5</a> <a pagelink="6">6</a></span><span navpage="2">S. 
       <a pagelink="1">1</a> <input type="text" id="pagelink" value="2"> <a pagelink="3">3</a> <a pagelink="4">4</a> <a pagelink="5">5</a> <a pagelink="6">6</a></span><span navpage="3">S. 
       <a pagelink="1">1</a> <a pagelink="2">2</a> <input type="text" id="pagelink" value="3"> <a pagelink="4">4</a> <a pagelink="5">5</a> <a pagelink="6">6</a></span><span navpage="4">S. 
       <a pagelink="1">1</a> <a pagelink="2">2</a> <a pagelink="3">3</a> <input type="text" id="pagelink" value="4"> <a pagelink="5">5</a> <a pagelink="6">6</a></span><span navpage="5">S. 
       <a pagelink="1">1</a> <a pagelink="2">2</a> <a pagelink="3">3</a> <a pagelink="4">4</a><input type="text" id="pagelink" value="5"> <a pagelink="6">6</a></span><span navpage="6">S. 
       <a pagelink="1">1</a> <a pagelink="2">2</a> <a pagelink="3">3</a> <a pagelink="4">4</a> <a pagelink="5">5</a><input type="text" id="pagelink" value="6"> </span></div>
   <div id="pretty">&nbsp;</div>
  </body>
</html>